Viborg Hunde Forum

Indlæser

VHF SUMMER CAMP 4, Andrew Ramsey - For instruktører / For instructors


Dato og tid

Torsdag d. 2. august 2018 kl. 09:00 til fredag d. 3. august 2018 kl. 17:00

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 1. august 2018 kl. 23:55

Sted

Viborg Hunde Forum, hos InDog Elite Center
Læsøvej 6B
8800 Viborg
Denmark

Arrangør

Viborg Hunde Forum
+45 25323236
viborghundeforum@gmail.comANDREW RAMSEY
NOSE WORK KURSUS FOR INSTRUKTØRER 

”Klik for succes”

 - en unik mulighed for at deltage i et seminar med én af verdens mest erfarne instruktører indenfor detektionshunde af alle slags, og skaberen af F3 systemet med en klikker.


 
Lær dybdegående metoder til at bringe din viden videre til andre!

For første gang i Danmark byder vi velkommen til Andrew Ramsey fra USA. Andrew har uddannet detektionshunde siden 2004 i flere områder hvor de anvendes. Han startede sin karriere på US Military Working Dog Training Center, og tilbragte 6 år der. 
Han er én af de meget få mennesker, der trænede hunde i alle aldre til militæret, tilbragte tid i både avlsprogrammet og Hundenes Trænings Skole (DTS). På en helt almindelig dag på Lackland Air Force base var der mellem 700 og 1000 hunde i træning som militær og TSA hunde.

Andrew tilbragte 4 år i Department of Defense Breeding Program. I denne kontrollerede avlsoperation oplevede Andrew alt fra fødsel, til at starte hvalpe op til bombehunde, og til anholdelse af mistænkte. Han har arbejdet med hundredevis af hvalpe i løbet af de 34 kuld han var med til at træne. I sidste ende blev Andrew ansvarshavende instruktør, og havde ansvaret for alle aspekter i træningen.

Andrew var én af et meget begrænset antal civile som arbejdede på Dog Training School. Han tilbragte 2 år på skolen, og modtog i denne priode et meget stort antal hunde med træningsproblemer, som har givet ham en meget stor erfaring i at problemløse og træne detektionshunde.

Før han forlod MWD-programmet i 2010 blev Andrew anderkendt som en af de fem bedste trænere, til at certificere bombehunde, ud af mere end 80 trænere, trods det at han var en af de få civile militæret havde ansat, som aldrig havde været i militæret før.

Tiden hos Lackland har givet Andrew en erfaring uden sammenligning med noget andet på kloden, i en meget kort tidsperiode.

Herefter flyttede Andrew til Californien, og brugte sin store erfaring med at træne sit lands militær bombehunde, til at hjælpe almindelige mennesker med at lære deres hunde nosework. Andrew begyndte at undervise hold i nosework, og ordet spredtes at han havde kreative tanker og teknikker til at bruge en klikker.

Andrew begyndte at arbejde med hans egen hvalp, og har flere rekorder indenfor nosework, hvormed han tydeligt beviser, hvor hurtigt en hund opfatter hans system.

Andrew har hjulpet mange organisationer med at skabe deres nosework programmer, både i Staterne og i udlandet.  Han mener at denne sport gør vidunderlige ting for hunden, og vil gøre alt han kan for at udbrede sporten.

Andrew begyndte at tage ud og undervise i sit system, og har nu afholdt over 100 seminarer i over 20 stater. Han var også den første til at producere en nosework træningsserie på dvd igennem Leerburg Enterprises.

Hans system giver hunden den absolut mest præcise måde at kommunikere den højeste koncentration af målduft på, og hvor andre systemer mener det er okay at skjule belønningen sammen med duften, efter at indledende faser af læring er gjort, så lærer Andrew hunden helt fra starten af, at duften er essentiel, og er adgangsbilletten til belønning, ved hjælp af klikkeren. 

Den måde, hvorpå Andrew bruger klikkeren i duftarbejde udretter mange ting, og har utallige fordele som har resulteret i evolutionære fremskridt indenfor nosework for hunde. Klikkeren giver os mulighed for at præcisere og forklare for hunden helt præcist, når den når den højeste koncentration af duft. Ved at bruge meget forudsigelige duftkilder som kun giver duft ét sted, kan vi definere kilden som en fysisk placering, og markere det øjeblik hunden når den (som en olfaktorisk berøringsblok). Når Andrew har forklaret hunden kriterierne for hvor vi ønsker den skal gå hen, forklarer han derefter hvad han ønsker den skal gøre, når først den når derhen, hvilket er fryseposition. Varigheden af denne adfærd bygges trinvist op ved hjælp af klikkeren som en terminal bro. Denne klarhed i kommunikation resulterer i absolut præcision.

Vi kan også bruge vores klikker til straks at belønne beslutningen om at ignorere bevidst placerede distraktioner, og gå til kilden. Dette præciserer i høj grad for hunden, hvad der vil virke for dem i denne situation, og at genstande , som kan være af værdi andetsteds, ikke vil give dem en belønning i nosework konteksten.

Andrew introducerer duften på den første dag, og kan med nogle hunde lære dem fokuseret respons på et enkelt seminar.

Kort sagt, en mand du bare MÅ opleve, nu hvor du har denne sjældne chance!

Du kan læse meget mere om Andrew Ramsey's meritter på:
www.ramseynosework.com
Her finder du nederst på siden et ikon for hans youtube kanal, hvor der findes massevis af hans Nose Work videoer

Her er blot et lille udsnit :-)
Using a clicker to train Nosework
Focused responses in Nosework
Focused responses at source
Training for distractions in Canine Nosework
Training for multiple hides in Canine Nosework


Dato: 2.-3. august 2018
Tid: 9:00 - 17:00 
Sted: Læsøvej 6B. 8800 Viborg
Krav: Du skal være Nose Work instruktør
Pris med hund: Dkr. 2.850,- (max 12 ekvipager)
Pris uden hund: Dkr. 1.425,- (max 8 personer)
Forplejning: Sandwich kan bestilles, the, kaffe, vand og kage kan købes.
Certifikat: Alle vil modtage et underskrevet certifikat

Tilmelding er bindende. Dog er du velkommen til at sælge din plads til anden side, hvis vi ikke har venteliste.

Se flere kursustilbud fra InDog Elite Center
http://www.indog.dk/index.php/aktiviteter

Overnatning: Vi anbefaler Motel Spar 10, hvor hunde er velkomne.
For 10% rabat, skriv eller ring til motellet og fortæl du deltager på kursus i IEC.
Vær opmærksom på at online booking IKKE udløser vores rabat!
www.motel-spar10-viborg.dk 
Tlf.: +45 86 61 29 55

Eller bo i hjertet af Viborg hos Oasen, kun 3 km fra Hallen
For særlig rabatpris på hund, husk at fortælle du er på kursus i IEC.
Vær opmærksom på at online booking IKKE udløser vores rabat!

www.oasen.dana14.dk/11_velkommen.htm
Tlf.: +45 23 24 18 54

_______________________________________________________________________

ANDREW RAMSEY
NOSE WORK SEMINAR FOR INSTRUCTORS
"Click for succes"

- an unique opportunity to attend a seminar with one of the worlds absolute most experienced trainers of detection dogs of all varieties, and the creator of the F3 System with a clicker. 

Learn in-depth methods to pass on your knowledge to others!

For the first time in Denmark we welcome Andrew Ramsey from USA. Andrew has been training detection dogs since 2004 in multiple areas where they are utilized. He started his career at US Military Working Dog Training Center and spent & years there. He is one of the very few people that trained dogs of all ages for the military, spending time in both the Breeding Program and the Dog Training School (DTS) On any given day at Lackland Air Force base there are anywhere from 700 to 1000 Military and TSA dogs in Training.

Andrew spent 4 years in the Department of Defense Breeding Program. In this controlled  breeding operation Andrew experienced everything from whelping to starting the puppies in explosive detection and teaching them suspect apprehension.
He was there for 34 litters and worked with hundreds of puppies. Andrew eventually became the Lead Trainer and oversaw all aspects of training.

Andrew also was one of a very limited numbers og civilians selected to work at the Dog Training School. He spent years there, and was exposed to a very large number of dogs with previous training issues. In that time Andrew gained mass experience in problem solving the common training issues of substance detection dogs. 

Before leaving the MWD program in 2010 Andrew was recognized as one of the top five trainers for explosive detection dog certifications out of up to 80 trainers, even though he was one of the very few trainers that the military had hired, that never was in the military.

The time period at Lackland has given Andrew experience unparalleled to anywhere else on the globe in an extremely short time period.

After this Andrew moved to California and used his vast experience training explosive detection dogs for his country's military, to help people enjoy recreational nosework with their pet dogs. Andrew began teaching classes and the word spread of his creative techniques and incorporation of a marker.

Andrew began working on a puppy of his, and holds several records for the rate at wich he could clearly train this puppy to do the sport.

Andrew has assisted many other organizations in crreating their nosework programs, both in the States and abroad. Andrew believes that this activity does wonderful things for their dogs and will help the sport grow in any way he can.

Andrew began taking his system on the road and at this point has done more than 100 seminars in over 20 US states. Andrew also was the first person to be featured in a nosework training dvd series through Leerburg Enterprises.

Andrew's system allows the dog the absolute most accurate way to communicate to it's handler where the highest concentration of the target odor is, and while some methods believe it is okay to hide the reward with odor after the initial stages of learning, Andrew's utilization of a bridge allows us to explain to the dog that odor is essentially a voucher for the reward, so it is just as good.

The manner in wich Andrew uses the clicker in scent work accomplishes many things and has numerous advanteges that have resulted in evolutionary advancements in canine detection. The clicker allows us to pinpoint and explain excactly to the dog when they have reached the highest concentration of odor. By using highly predictable odor sources that breathe from only one location, we can define source as a physical location and mark the moment the dog reaches it (like an olfactory touch pad). Once Andrrew has explained to the dog our criteria of where we wants them to go, he explains what he would like the dog to do once it gets there, wich is a freezing behavior. Duration over this behavior is incrementally built using a clicker as a terminal bridge. The clarity of communication results in absolute precision.

We can also use the marker to immediately reward the decision og ignoring intentionally placed distractions and going to source. This greatly clarifies to the dog what will work for them in this situation and that items that may value elsewhere, will not produce a reward for them in the Scent Work context.

Andrew introduces odor on the first day, and can with some dogs teach focused response in a single seminar.

In short, this is a man you just HAVE to experience when you get this rare chance!

You can read much more about Andrews merits here:
www.ramseynosework.com
On the bottom of the frontpaige you find his youtube channel with lots of Nose Work videos. 

Here's a few:
Using a clicker to train Nosework
Focused response in Nosework
Focused response at source
Training for distractions in Canine Nosework
Training for multiple hides in Nosework


Date: 2.-3. august 2018
Time: 9:00 - 17:00
Place: Læsøvej 6B. 8800 Viborg
Requirements: You must be a Nose Work instructor
Price with dog: Dkr. 2.850,- (max 12 handlers)
Price no dog: Dkr. 1.425,- (max 8 persons)
Catering: Sandwiches can be ordered. Tea, coffee, water and cake can be bought
Certificate: Everybody will receive a signed certificate

Your booking is binding. However, you are welcome to sell your place to someone else, if we don´t have a waiting list. 

List of seminars:
http://www.indog.dk/index.php/aktiviteter

Accommodation: We recommend Motel Spar 10 were dogs are welcome. 
To get 10% discount, write or call the Motel, and tell you are attending a seminar at IEC.
Note that online booking does NOT give discount!

www.motel-spar10-viborg.dk
Tlf.: +45 86 61 29 55

Or stay in the heart of Viborg at Oasen, only 3 km from the Hall. 
To get special discount on dog, remember to tell you participate on seminar at IEC.
Note that online booking does NOT give discount!
http://www.oasen.dana14.dk/11_velkommen.htm
Tlf.: +45 23 24 18 54

                                                                                                              

Traveling to the Summer Camp with your Family?

Do your spouse and kids want to join you, when you travel to Denmark for the Summer Camp?
Here is a list of things to keep your family busy whilst you have fun with your dog! 

In Viborg:   http://www.visitviborg.dk
Viborg domkirke / cathedral: http://www.viborgdomkirke.dk/engelsk/
Hvolris ironage village: http://hvolris.viborg.dk/
The largest limestone mine in the world: http://www.monsted-kalkgruber.dk/en

Randers is about 40 mins. drive from Viborg
:
    www.visitranders.dk/
Randers Regnskov/Tropical Zoo: http://www.regnskoven.dk/
Djurs Sommerland/Scandinavia’s Largest Summerland: http://www.djurssommerland.dk/

Herning is about 45 mins. drive from Viborg:      www.visitherning.dk/
Baboon City (Huge Indoor Playground): http://www.babooncity.dk/uk/
Jyllands Park Zoo: http://www.jyllandsparkzoo.dk/
WOW Park (Playground built amongst the tree tops!): http://www.wowpark.dk/

Aarhus is about 55 mins. drive from Viborg:      http://www.visitaarhus.com/
Den Gamle By i Aarhus / The Old Town in Aarhus: http://www.dengamleby.dk/engelsk/the-old-town/
Tivoli Friheden: http://en.friheden.dk/
Steno Museet / Play with science: http://sciencemuseerne.dk/steno-museet/

Further away than 1 hour, but worth traveling for:
1 hour and 11 mins: Givskud Zoo - https://www.givskudzoo.dk/
1 hour and 18 mins: Legoland - https://www.legoland.dk/
1 hour and 30 mins: Fårup Sommerland - http://www.faarupsommerland.dk/

 Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

Viborg Hunde Forum
+45 25323236
viborghundeforum@gmail.com